Bash geavanceerd

 

===============================================================================

MOUNT

Subject: FYI: hoe extra packages van dvd op 10.1.7.31 te installeren

mkdir  cd
mount -o loop rhel-5.2-server-i386-dvd.iso /cd


mounten van een RH5 DVD

Gemerkt dat de eerste regel niet werkt..
-> Mount .. geprobeerd met eigen user directory :
mount -t cifs //10.1.7.54/appl -o username=klinte,password=******** /mnt/appl/

Deze regel werkt wel.

1) G drive mounten:
a. Eventueel eerst ‘mkdir /mnt/appl’
b. mount -t cifs //mp\-fp01.ferranti.be/appl /mnt/appl/ -o username=<windows user>,password
? windows paswoord opgeven    (enkel eerste keer nodig, vermoed ik)
2) rh 5.2 dvd mounten:
a. eventueel eerst ‘mkdir /mnt/dvd’
mount -t iso9660 -o loop,ro /mnt/appl/RedHat/RHEL\ 5\ Enterprise/rhel-5.2-server-i386-dvd.iso /mnt/dvd/
3) nu kun je yum gebruiken (of rpm: maar op rh5 is yum beter).
4) Als je klaar bent: unmounten!

===============================================================================

Disable Root SSH Login on Linux

vi /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no

Now you'll need to restart the sshd service:

/etc/init.d/sshd restart

===============================================================================

What file is setting these colors

alias cp='cp -i'
alias l.='ls -d .* --color=tty'
alias ll='ls -l --color=tty'
alias ls='ls --color=tty'
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias vi='vim'
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde'

Check out /etc/profile.d/colorls.sh for the various options available.
The color codes are in /etc/DIR_COLORS if you want to modify them.
I typically rename the /etc/profile.d/*.sh files I don't want aliased to something else (see /etc/profile; there's a loop that executes all the .sh files in /etc/profile.d).
Unfortunately that affects the entire system. At least "touch .dircolors" in my home directory will stop the colorization of my directories.

 

Color settings:
---------------
1)
/usr/share/X11/rgb.txt
2)
/usr/share/X11/app-defaults :

-rw-r--r-- 1 root root  176 Mar 22  2007 Clock-color
lrwxrwxrwx 1 root root   27 Feb 11 16:40 RTAP -> /etc//opt/rtap/A.08.80/RTAP (zie 4)
-rw-r--r-- 1 root root 2109 May 16  2007 UXTerm
-rw-r--r-- 1 root root 3567 Mar 22  2007 XClipboard
-rw-r--r-- 1 root root   20 Mar 22  2007 XClock
-rw-r--r-- 1 root root  245 Mar 22  2007 XClock-color
-rw-r--r-- 1 root root  767 Mar 22  2007 XConsole
-rw-r--r-- 1 root root 4778 Jul 20  2006 XFontSel
-rw-r--r-- 1 root root  106 Mar 22  2007 XLoad
-rw-r--r-- 1 root root  121 Mar 22  2007 XLogo
-rw-r--r-- 1 root root  215 Mar 22  2007 XLogo-color
-rw-r--r-- 1 root root 6948 May 16  2007 XTerm
-rw-r--r-- 1 root root 4232 May 16  2007 XTerm-color
-rw-r--r-- 1 root root  826 Jul 20  2006 Xfd
-rw-r--r-- 1 root root  798 Mar 22  2007 Xmag
-rw-r--r-- 1 root root  248 Mar 22  2007 Xmessage
-rw-r--r-- 1 root root  920 Mar 22  2007 Xmessage-color
-rw-r--r-- 1 root root 6522 Aug  4  2006 Xvidtune

3)
Rtap specifiek:
/etc/opt/rtap/A.08.80
-r--r--r-- 1 root root 44788 Feb 11 16:08 RTAP
-r--r--r-- 1 root root  5771 Feb 11 16:08 Rtap8Plane.sch


4)
Lokatie bestand : /etc$RTAPROOT/RTAP 

De configuratie per RtapSchematX symbolic link (master/detail per werkplek) moet aangepast worden aan de geldende kleuren.
Die regels kunnen verwijderd of uitgecommentarieerd worden voor niet gebruikte werkplekken dmv regel laten voorafgaan door een !-teken.

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER.title.background: LightSteelBlue4
SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_DETAIL.title.background: LightSteelBlue4

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER.background: gray89
SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_DETAIL.background: gray89

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER.title.foreground: AliceBlue
SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_DETAIL.title.foreground: AliceBlue

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER*hotSpot.sprite: rtMouse
SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_DETAIL*hotSpot.sprite: rtMouse

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER*rtGraphicView*background: gray89
SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_DETAIL*rtGraphicView*background: gray89

SX_<hostnaam nieuwe werkplek >_MASTER*trigger: rtINSIDE_CLICKED

===============================================================================

linux change hostname

= van belang voor configuratie

Change the hostname in all three of these files, rebooted and the new hostname is now active:

/etc/sysconfig/network  => reboot nodig of service herstarten
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/hosts

This solution may vary with your particular Linux distro, but you can run a find command to locate all instances of your current hostname and then make the changes. For example:

[nsisc@E-DBS2 logdir]$ find /etc -type f -exec grep -l "zoekstring" '{}' \;

'{}' betekenis : {} wordt vervangen door de huidige filenaam
; betekenis : alles tot de ; wordt geinterpreteerd als een argument
in de grep ,selecteer de optie -I ,dan worden de binary files niet geretourneerd ,handig als er veel van dit type files worden verkregen als (ongewenst) resultaat

 

===============================================================================

Iptables

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables status
Firewall is not configured.

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables
Usage: /etc/init.d/iptables {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables start
Applying iptables firewall rules:                          [  OK  ]

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables status
Firewall is not configured.

[root@E-DBS2 logdir]# /etc/init.d/tomcat5 status
/etc/init.d/tomcat5 is stopped

[root@E-DBS2 logdir]# /etc/init.d/tomcat5 start
Starting tomcat5: Using CATALINA_BASE:   /usr/share/tomcat5
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/tomcat5
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/tomcat5/temp
Using JRE_HOME:
0
8080
addred
addredirect
                                                           [  OK  ]
[root@E-DBS2 logdir]# service iptables status
Firewall is not configured.

[root@E-DBS2 logdir]# vim /etc/init.d/tomcat5

[root@E-DBS2 logdir]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables status
Table: nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
1    REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80 redir ports 8080

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination

[root@E-DBS2 logdir]# vim /etc/init.d/tomcat5

[root@E-DBS2 logdir]# iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d localhost --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080

[root@E-DBS2 logdir]# service iptables status
Table: nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
1    REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80 redir ports 8080

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
1    REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            127.0.0.1           tcp dpt:80 redir ports 8080

[root@E-DBS2 logdir]#

===============================================================================

Route add

Het gaat over toevoegen van een route in linux,wordt in cmd prompt gedaan :

Ik heb dit toegevoegd op de SDS2 en dan werkt het met een default gateway naar de beheer router 10.12.226.1

Dus Productie:
route add -net 10.12.224.0 netmask 255.255.255.0 gateway 10.12.226.1 eth0


Acceptatie:
Dit moet dus ook voor elke server van de nieuwe Acceptatie gaan gebeuren naar:
Route add -net 10.22.224.0 netmask 255.255.255.0 gateway 10.22.226.1 eth0

Na een reboot zijn deze routes weg..


Aanpassen network route add table:
----------------------------------

=> /etc/rc.local : aanpassen lijn met "Route add .. "

Tegelijktertijd route add regel ingeven zodat al momenteel telt.
( /etc/init.d/network restart NIET nodig )


Opm.

-> Zie ook in deploy guide Rhel5 H14

===============================================================================

Kernel -> init : * /etc/inittab  runlevel zoeken bvb. 5
  Alle scriptjes in volgorde in /etc/rc5.d/S* worden uitgevoerd

===============================================================================

mappen van een USB-device

=> check wat er wordt vermeld mbv root command : fdisk -l
dan zie je de mapping stan van het device,bvb. zoiets als :
/dev/sdc1

maak een dir aan die je gaat koppelen aan het device
mkdir /tmp/usbstick

Nu leg je de koppeling mbv het mount command :
mount /dev/sdc1 /tmp/usbstick

Nu heeft het de verdere eigenschappen van een gewone folder.

Doing ‘tail -f /var/log/messages’ when inserting usb stick gives you more info

===============================================================================

Samba server

zie de conf file op: /etc/samba/smb.conf

evt. de "guest" -> dpo user aanpassen zodat rechten goedstaan

server herstarten dmv

/etc/init.d/xinetd restart

===============================================================================

change keyboard layout

system-config-keyboard

selecteer de juiste langauge setting

(veranderd contents van /etc/sysconfig/keyboard )

===============================================================================

tomcat

enable administration

voeg een admin user toe aan de file tomca-uisers.xml

(zie http://wiki.apache.org/tomcat/HowTo )

1.Add a line to your \Tomcat 5.5\conf\tomcat-users.xml file so that you have a user who has admin role.

add this line just before the last line (containing </tomcat-users>) of the file: 

<user username="admin" password="kurt" roles="admin,manager"/>

2.Restart Tomcat.

3. Now when you visit http://localhost:8080/admin you should see a page that asks for a user name and password.
If you still see the "no longer loaded" error message in your browser, you must either force a full reload of the web page
(in Firefox, hold down Shift key while clicking on the Reload button) or just restart your browser completely.

===============================================================================

 

===============================================================================